Bize mail atabilirsiniz: bilgi@hikmetvakfi.com
Bizi arayabilirsiniz: 0 212 531 02 14 / 17
BAĞIŞ YAP

VAKIF SENEDİ

HAKKIMIZDA

VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI

Madde 1 – Vakfın adı “Hikmet Eğitim ve Kültür Vakfı”dır. Kısa adı Hikmet Vakfı’dır.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2 – Vakfın merkezi İstanbul’dadır.

VAKFIN ADRESİ

Madde 3 – Vakfın yazışma adresi “Kirmasti Mahallesi, Mıhçılar Caddesi, Refah Sokak, No:61  FATİH/İSTANBUL’dur.
Vakfın yazışma adresi Teftiş Makamına bilgi verilmek suretiyle merkez dahilinde Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile değiştirilebilir.

ŞUBELER

Madde 4 – Yönetim kurulu kararı, mütevelli heyeti onayı ve ilgili mercilerin müsadesiyle yurt içinde ve dışında şube, temsilcilik ve irtibat büroları kurulabilir. Şube, temsilcilik ve irtibat bürolarının teşkilat, görev ve sorumlulukları Vakıf Mütevelli Heyetince çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

VAKFIN KURUCUSU

Madde 5 – Vakfın kurucusu: Yunus Tüzgen’dir.

VAKFA TAHSİS EDİLEN MAL VE HAKLAR

Madde 6 – Vakfın kuruluş varlığı 500.000.000 TL. nakittir.

VAKFIN AMACI

Madde 7 – Vakfın genel eğitim, kültür, sağlık, ilmi araştırma ve sosyal yardım amaçları yanında özel amaçları şunlardır;

İlgili mevzuat dahilinde; Halkın eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi ve vatanına, milli değerlerine bağlı, sağlam karakterli, inançlı ve kültürlü gençler yetiştirmek amacıyla her seviyede anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, ilköğretim okulu, lise, meslek lisesi, yüksekokul, fakülte, akademi, üniversite ve enstitüler, öğrenci etüt ve eğitim merkezleri, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri, dershaneler ve eğitim-öğretim kurumları kurmak.
Her seviyede kurslar, bilgi bankaları, araştırma ve dökümantasyon merkezleri, kitap kulüpleri, yurtlar, pansiyonlar, kamplar, spor, kültürel ve sosyal tesisler kurmak.
Her seviyede sağlık tesis ve kurumları (klinik, poliklinik, laboratuvar, hastane, rehabilitasyon merkezleri vb.) kurmak.
İlgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği, çevre temizliği ve sağlığının korunmasına, eski eser yapıların aslına uygun restorasyonuna katkıda bulunmak.
Halkın manevi ihtiyaçlarını karşılamak üzere ibadethaneler ve külliyeler inşa etmek, halkın dini vecibelerini ifada yardımcı olmak.
Ülkemizin ihtiyacı bulunan kaliteli ve nitelikli insan yetiştirilmesi hususunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa, ilmi, ekonomik, sosyal ve kültürel araştırmalarda bulunmak, politikalar üretmektir.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 8 – Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuat dahilinde ;

a) Vakıf amaçları doğrultusunda ilmi araştırmalar, konferanslar, ilmi ve kültürel toplantılar, anma günleri, basılı, sesli, görüntülü yayınlar (Radyo ve Televizyon hariç) yapar, bu konularda çalışmalarda bulunanlara destek olur, tesisler kurar.
b) Vakıf amaçları doğrultusunda kütüphaneler, araştırma ve dökümantasyon merkezleri, enstitüler, her seviyede eğitim ve öğretim kurumları, kurslar, yurtlar, aşevleri, huzurevleri, kimsesizler yurtları, sosyal tesisler kurar, kanuni şartlar yerine getirilmek ve gerekli müsadelerin alınması şartı ile yurtiçi ve yurtdışında eğitim, kültür ve sanat merkezleri ile temaslarda bulunur, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar, proje yarışmaları, tur, sergi, fuar vb. organizasyonlar tertipler.
c) Her seviyedeki öğrencilere burslar, araştırma ve teşvik ödülleri, eğitim, yiyecek ve giyecek yardımları, fakir kimsesiz, öksüz ve yetimlere her türlü sosyal yardımlarda (sağlık, giyecek, yiyecek, yakacak vb.) bulunur, bunlara evlenme, iş kurma yardımlarında bulunur, kimsesizlerin cenazelerini kaldırır.
d) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek ve vakfa gelir elde etmek amacıyla işletmeler, şirketler kurar, kurulmuşlara ortak olur, kanuni mevzuat dahilinde taşınır ve taşınmaz mal alır, satar, kiralar, işletir, idare eder, tesisler, atölyeler, beceri kursları, teşhir, düğün ve eğitim salonları, fabrikalar kurar,
e) Vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer vakıf ve benzeri kurum ve kuruluşlarla her türlü personel, teknik, araç-gereç, maddi ve manevi yardımlaşmalarda bulunur.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 9 – Vakfın organları şunlardır;

A- Vakıf Mütevelli Heyeti,
B- Yönetim kurulu,
C- Vakıf Meclisi,
D- Yüksek İstişare Heyeti’dir.

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 10 – Vakıf Mütevelli Heyeti, aşağıda isimleri yazılı kişilerden teşekkül eder. Vakfın en yetkili karar organı olarak yönetim kurulu üyelerini seçer. Vakıf senedinde değişikliklere karar verir. Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesinde yardımcı olacağına inanılan istişari ve uygulamaya yönelik yeni organlar oluşturulur. (İhtisas ve araştırma komisyonları, Vakıf genel müdürlüğü vb.). Vakıfla ilgili yönetmelikleri karara bağlar. Vakıf Mütevelli Heyetinde boşalan üyelerin yerine yenilerini seçer. Toplantılarını kendi arasından beş yıllığına seçeceği başkanın veya yönetim kurulunun daveti üzerine yılda en az bir defa Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı başkanlığında yapar. Kararlarını üye sayısının yarısından bir fazlası ile alır, üye sayısı beş kişiden az olamaz.
Mütevelli Heyet üyeliği kaydı hayat şartı ile sınırlıdır. Vakıf Mütevelli Heyeti Üyeleri şunlardır; Saffet Tüzgen, Dursun Topaloğlu, Yunus Tüzgen, Erol Babacan, Hasan Erdoğan, Abdullah Zülbaharoğlu, Erdal Berrak, Fatih Şahinler, Niyazi Zülbaharoğlu, Ahmet Dikiciaşık ve Hüseyin Ezgi’dir.

YÖNETİM KURULU

Madde 11 – Yönetim kurulu ve Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri, vakfın diğer organ üyeleri veya dışarıdan iki yıllığına mütevelli heyetince atanacak yedi kişiden teşekkül eder. Kendi arasında bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir muhasip seçerek görev taksimi yapar.
Vakfın her türlü iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütür.
Vakıfla ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Vakıf Mütevelli Heyetinin onayından sonra yürürlüğe koyar.
Vakıf amaçlarını gerçekleştirmede yardımcı olmak üzere kurulacak Vakıf Genel Müdürlüğü, komisyon ve organların işlemlerini koordine ve kontrol eder.
Vakfın personel politikası ile ücretlerini iç yönetmelikler doğrultusunda belirler.
Vakfı temsil ve ilzem eder. Vakfın şube, tesis, işletme ve iştiraklerini kurar, işletir ve kontrol eder, kararlarını oy çokluğu ile alır.

VAKIF MECLİSİ

Madde 12 – Vakfa maddi ve manevi katkıda bulunan kişiler arasından seçilecek gerçek ve tüzel kişilerden teşekkül eder. Üyelik şekil ve şartları yönetim yönetim kurulunca hazırlanıp, Mütevelli Heyetce onaylanacak bir iç yönetmelikle belirlenir. Yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılarak tavsiye mahiyetinde kararlar alır.

YÜKSEK İSTİŞARE HEYETİ

Madde 13 – Vakıf Yönetim Kurulu üyeliği ve şube başkanlığı yapmış kişiler ile sahasında temeyyüz eden kişiler arasından Mütevelli heyetince seçilecek kişilerden teşekkül eder. Vakfın politikaları hususunda projeler hazırlar.

VAKFIN TEFTİŞİ

Madde 14 – Vakfın yasal teftişi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Vakıf Genel Müdürlüğünce gerek görüldüğünde Vakfın içinden bir uzman görevlendirilebilir. Uzmanın yetkileri ve ücreti Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 15 – Vakfın gelirleri şunlardır;

a) Vakfın mevcut mal ve haklar ile elde edeceği varlığının işletilmesinden elde edilecek gelirler,
b) Vakfa kuruluşta tahsis edilen gelirler ile Vakfın kuracağı işletme ve iştiraklerinden elde edilecek gelirler,
c) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,
d) Vakıf amaçları doğrultusunda yapılacak her türlü şartlı bağışlar, şartlı bağışlar bağış doğrultusunda kullanılır.
e) Vakfa yapılacak her türlü şartsız bağışlar.

VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF ŞEKLİ

Madde 16 – A) Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilecek brüt gelirlerin %20’si yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara ve gelir getirici yatırımlara, kalan %80’i ise eğitim, sağlık, bilimsel araştırma ve geliştirmeden oluşan vakıf amaçlarına tahsis ve sarf edilir.
B) Vakıfca kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az %20’si fakir ve başarılı öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmet ve yatak kapasitesinin en az %20’si fakir ve kimsesizlere tahsis edilir. Bu oran Vakıf Mütevelli Heyetince arttırılabilir.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

Madde 17 – Vakıf senedinde değişiklik yapmaya Vakıf Mütevelli Heyeti yetkilidir. Vakfın kuruluş düşünce ve amacına aykırı değişiklikler ile hayır şart ve hizmetlerini azaltma amaçlı değişiklikler yapılamaz.

VAKFIN FESHİ VEYA İNFİSAHI

Madde 18 – Vakıf amaçlarını gerçekleştiremeyecek duruma düşmesi durumunda vakfın her türlü mal ve hakları Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile vakfın gayesine uygun faaliyette bulunan bir vakfa intikal eder.

ÜCRET ÖDENMESİ

Madde 19 – Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinin görevleri fahridir, ücret ödenmez. Ancak Vakıfla ilgili yapacakları zaruri masraflar ile seyahat ücretleri ödenebilir. Yönetim kurulunun Vakıf Mütevelli Heyet üyeleri dışındaki üyelerine Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenecek miktarlarda huzur hakkı ödenebilir.

HÜKÜM BULUNMAMASI

Madde 20 – Bu Vakıf senedinde bulunmayan husularda 903 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.